Вакансии в Чехии для рабочих Работа в Чехии Компании по трудоустройству за границей - партнерство Вакансии для строителей в Израиле Работа в Израиле Вакансии в Польше для повара и официанта Трудоустройство в Польше Вакансии для сварщика в Польше
1 2 3 4

Образец договора с работодателем (UMOWA – ZLECENIE)

UMOWA – ZLECENIE


Zawarta w dniu ___.____.2013 r. pomiędzy:

NUBIS Sp. z o.o.
31-515 Kraków, ul. Bandurskiego 66/4
reprezentowana przez Roberta Narożnego
zwanym dalej Zleceniodawcą,

a Panem _______________________
paszport ________________________
data urodzenia: ____.____.________ r.
zwanym dalej Zleceniobiorcą

o następującej treści:

§ 1
 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca podejmuje się wykonania czynności polegających na wyprodukowaniu ___ sztuk stolarki okiennej z PCV w okresie od ___ .___.20__ do ___.__.20__ roku.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.
 3. W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.
 4. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania prac określonych w punkcie 1 niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy.


§ 2
 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od ____.____.2013 do ____._____.2013 roku.
 2. Za wykonanie prac wymienionych w punkcie 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4,00 zł brutto za godzinę. Wynagrodzenie powyższe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który podlega potrąceniu z wynagrodzenia brutto i przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 7 dni po przedstawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę. Rachunki będą wystawiane w terminie 10-15 dni po miesiącu wykonania zlecenia. Dodatkowo pierwszy rachunek może być wystawiony po dwóch tygodniach od rozpoczęcia wykonania zlecenia.
 3. Rezygnacja z wykonania zlecenia przed terminem nie uprawnia do wcześniejszej wypłaty należności.


§ 3
 1. Zleceniobiorca z tytułu wykonania niniejszej umowy podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Zleceniobiorca) (Zleceniodawca)

Комментариев нет: